Pracownie i laboratoria

Zespół Szkół Łączności
im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie

Regulamin Pracowni Telekomunikacyjnej i Teleinformatycznej.

I. Zakres stosowania regulaminu.

· Regulamin ten obowiązuje wszystkich uczniów wykonujących ćwiczenia w pracowni telekomunikacyjnej i teleinformatycznej.

· Każdy uczeń przed przystąpieniem do ćwiczeń w nowym roku szkolnym winien zapoznać się z treścią tego regulaminu oraz instrukcją BHP, co potwierdza na liście własnoręcznym podpisem.

· Regulamin pracowni pozostaje w zgodzie i obowiązuje wraz z innymi zasadami określonymi w Statucie Szkoły i regulaminie oceniania uczniów.

II. Organizacja zajęć.

· Uczniowie rozpoczynają zajęcia punktualnie o wyznaczonej godzinie, zaś spóźnienia muszą być natychmiast zgłaszane u nauczyciela prowadzącego zajęcia.

· Do zajęć mogą przystąpić uczniowie posiadający obuwie zastępcze (w okresie obowiązywania ogłoszonym przez dyrektora).

· Na salę ćwiczeniową nie wolno wnosić toreb, teczek, plecaków, itp. Należy je pozostawić w szatni.

· Na teren pracowni nie wolno przynosić okryć zewnętrznych.

· Za porządek pozostawiony przed salą i na terenie pracowni odpowiadają dyżurni klasowi lub uczeń wskazany przez nauczyciela.

· Uczniowie z zeszytami, dokumentacją, przyborami do pisania, kreślenia i liczenia zajmują miejsca zgodnie z harmonogramem ćwiczeń dla danego zespołu ćwiczeniowego.

· Na stanowiskach następuje sprawdzenie obecności.

· Każda klasa na terenie pracowni posiada opiekuna (jest nim jeden z nauczycieli prowadzących zajęcia), który załatwia wszystkie sprawy formalne danej klasy związane z zajęciami z wyjątkiem zwolnieniem z zajęć, których może udzielić tylko dyżurny dyrektor.

· Harmonogram odbywania przerw podczas zajęć jest ustalany na początku roku szkolnego i uwzględnia ilość godzin zajęć danej klasy oraz przerwy organizowane na terenie szkoły.

· Nieobecność nieusprawiedliwiona na pracowni lub odsunięcie ucznia od wykonywanego ćwiczenia za przekroczenie regulaminu pracowni jest jednoznaczne z niezaliczeniem danego ćwiczenia i otrzymaniem oceny niedostatecznej, niezależnie od: przygotowania, aktywności i wykonanej dokumentacji z ćwiczenia.

· Zabrania się samowolnego włączania i wyłączania komputerów, instalowania i usuwania oprogramowania, uruchamiania programów oraz ściągania programów i plików z Internetu, oraz używania programów i przeglądania treści w sieci Internet, które nie są związane z wykonywanym ćwiczeniem. Niezastosowanie się do tego punktu powoduje odsunięcie ucznia od wykonywania ćwiczenia, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

· Uczeń ma obowiązek powiadomienia nauczyciela o zauważonych plikach i programach, które nie są na wyposażeniu pracowni.

III. Wykonywanie ćwiczeń.

· Uczniowie zobowiązani są do przygotowania się teoretycznego do każdego wykonywanego ćwiczenia, wykorzystując odpowiednią literaturę, podręczniki i notatki z lekcji teoretycznych oraz z omówienia serii ćwiczeń. Za brak przygotowania do ćwiczenia uczeń może zostać odsunięty od wykonywania ćwiczenia.

· Nauczyciel może sprawdzić wiadomości ucznia, ocenić jego pracę i aktywność.

· Obowiązkiem każdego ucznia jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego, który winien zawierać tematykę ćwiczeń, harmonogramy, elementy regulaminu oraz wyniki przeprowadzonych pomiarów, schematy, obliczenia, uwagi nauczyciela prowadzącego i inne notatki sporządzone podczas ćwiczenia i opracowywania dokumentacji z ćwiczenia.

· Brak zeszytu przedmiotowego traktowany jest, jako brak przygotowania do ćwiczenia z wszelkimi wynikającymi z tego faktu konsekwencjami.

· Zeszyt stanowi źródło informacji podczas sporządzania dokumentacji z ćwiczenia oraz przygotowywania się do zaliczenia serii ćwiczeń.

· Uczniowie wykonują ćwiczenia w grupach.

· Podczas wykonywania ćwiczeń uczniowie powinni pozostawać przy swoim stanowisku pracy. Samowolne oddalenie się od stanowiska może zostać potraktowane, jako naruszenie przepisów BHP.

· Uczeń nie może wychodzić z sali bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej grupie.

· Uczniowie winni zestawiać układ pomiarowy zgodnie z instrukcją, zwracając uwagę, aby nie występowały zwarcia i z zachowaniem estetyki stanowiska pomiarowego.

· Przed przystąpieniem do pomiarów uczniowie zgłaszają nauczycielowi prowadzącemu ćwiczenie gotowość przystąpienia do pomiarów.

· Włączenie i wyłączenie (demontaż) układu pomiarowego może nastąpić na wyraźne polecenie nauczyciela.

· Za samowolne włączenie lub wyłączenie napięcia zasilającego do układu pomiarowego lub sprzętu pomiarowego bez wyraźnego polecenia prowadzącego nauczyciela, uczeń (uczniowie) zostają odsunięci od danego ćwiczenia i otrzymują ocenę niedostateczną.

· Uczniowie ponoszą również konsekwencje materialne skutków w/w działania.

· W przypadku celowego uszkodzenia lub zaginięcia przyrządu lub przyboru pomiarowego odpowiada grupa ćwiczeniowa lub cała klasa. W interesie grupy jest więc sprawdzenie stanu pozostawianych po ćwiczeniu stanowisk i zgłoszenie ewentualnych uszkodzeń nauczycielowi.

· Po zakończeniu ćwiczenia i sprawdzeniu wyników pomiarowych nauczyciel wydaje zgodę na rozłączenie układu pomiarowego.

· Po rozłączeniu układu pomiarowego przybory, urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz przewody należy zgodnie z poleceniem nauczyciela schować do odpowiednich szaf lub pozostawić w porządku na stole ćwiczeniowym.

IV. Dokumentacja.

· Rezultatem wykonanego ćwiczenia jest dokumentacja opracowana przez ucznia.

· Dokumentacja powinna zawierać:

o temat ćwiczenia i dyspozycje,

o schemat ideowy (lub blokowy) badanego układu i opis zasady działania,

o wyniki pomiarów (w postaci tabel),

o wykresy wykonane na podstawie pomiarów,

o inne wiadomości określone w dyspozycjach do danego ćwiczenia,

o wykaz urządzeń, przyrządów i przyborów pomiarowych wykorzystanych podczas ćwiczenia,

o własne wnioski sporządzone na podstawie otrzymanych wyników i wykresów

· Uczeń jest zobowiązany do oddania dokumentacji na następnych zajęciach.

· Brak dokumentacji uniemożliwia zaliczenie danego ćwiczenia.

· W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może ustalić z uczniem inny termin oddania dokumentacji.

· Dokumentacja jest oceniana przez nauczyciela prowadzącego dane ćwiczenie.

· Jeżeli dokumentacja jest niekompletna uczeń powinien ją uzupełnić lub poprawić w całości.


V. Zasady BHP.

· Uczeń wykonujący ćwiczenia zobowiązany jest do gruntownego zapoznania się z obowiązującymi w pracowni przepisami BHP oraz ścisłego ich przestrzegania.

· Przed przystąpieniem do montażu układu pomiarowego należy skontrolować ogólny stan techniczny wykorzystywanych elementów układu, a wszelkie nieprawidłowości zgłosić nauczycielowi prowadzącemu ćwiczenia.

· Wszelkie samowolne manipulacje po włączeniu napięcia zasilającego są niedozwolone. Przełączanie i zmiany w układzie pomiarowym mogą być wykonywane na wyraźne polecenie nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej grupie.

· Pomiary należy wykonywać według wskazań uzgodnionych z nauczycielem prowadzącym dane ćwiczenie.

· Podczas wykonywania ćwiczeń uczniowie powinni pozostawać przy swoich stanowiskach pracy.

· Do wszystkich układów pomiarowych należy stosować przewody izolowane.

· W razie porażenia prądem elektrycznym należy natychmiast wyłączyć napięcie zasilające i zawiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia.

VI. Ustalanie oceny.

· Na ocenę z ćwiczenia składają się: przygotowanie do ćwiczenia, aktywność podczas wykonywania ćwiczenia oraz sporządzona dokumentacja, a każde ćwiczenie oceniane jest odrębnie.

· Oddanie dokumentacji z ćwiczenia jest obowiązkowe.

· Po każdym cyklu (2, 3 lub 4) ćwiczeń klasa przystępuje do ćwiczenia kontrolnego (teoretycznego i/lub praktycznego), którego celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności nabytych podczas wykonywania ćwiczeń i sporządzania dokumentacji (analizy wyników pomiarów).

· Ćwiczenie kontrolne obejmuje wszystkie ćwiczenia wykonane w danym cyklu u jednego nauczyciela (2,3 lub 4).

· Zasady oceniania na pracowni telekomunikacyjnej i teleinformatycznej muszą być podane uczniom na początku nowego roku szkolnego i zapisane (wklejone) w zeszycie przedmiotowym oraz podpisane przez rodziców. Zasady oceniania nie mogą pozostawać w sprzeczności z odpowiednimi zapisami w Statucie Szkoły.

· Jeżeli liczba nieobecności przekracza 50% odbytych zajęć uczeń jest nieklasyfikowany.

· W szczególnych przypadkach losowych i zdrowotnych (np. dłuższy pobyt w szpitalu, itp.) sposób wykonywania i zaliczania ćwiczeń uzgadniany jest indywidualnie po porozumieniu się z wychowawcą klasy i zainteresowanym przez opiekuna pracowni.

· W przypadku, gdy ćwiczenia nie odbyły się z przyczyn obiektywnych (brak zasilania, delegowanie nauczyciela itp.), uczeń obecny na zajęciach przygotowuje - w oparciu o instrukcję i literaturę - dokumentację teoretyczną (bez wyników pomiarów).

· Na 7 dni przed końcem klasyfikacji śródrocznej lub rocznej uczeń ma prawo znać proponowaną ocenę z pracowni.

· W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej na koniec roku, uczeń może przystąpić do egzaminu z pracowni, który składa się z części teoretycznej i praktycznej.

VII. Postanowienia końcowe.

Wszystkie szczegółowe ustalenia ujęte w Statucie Szkoły, dotyczące oceniania podczas zajęć w pracowniach specjalistycznych i związane ze specyfiką wykonywanych zajęć obowiązują łącznie z powyższym regulaminem.


Zasady oceniania na pracowni telekomunikacyjnej i teleinformatycznej.

1. Na pracowni obowiązuje system punktowy.

2. Progi punktowe dla ocen śródrocznych i rocznych.

Śródroczne
i końcowo roczne

0 - 39,99 %

niedostateczny

40 - 49,99 %

dopuszczający

50 - 69,99%

dostateczny

70 - 89,99%

dobry

90 - 99,99%

bardzo dobry

≥100%

celujący

3. Ocena (śródroczna) końcowo roczna z pracowni obliczana jest na podstawie wszystkich punktów uzyskanych w ciągu (semestru) roku szkolnego według zależności:

4. Za wykonanie ćwiczenia uczeń otrzymuje maksymalnie 10 pkt. Pod uwagę może zostać wzięte przygotowanie do ćwiczenia, aktywność i wykonanie dokumentacji. Dokumentacja winna zawierać: temat ćwiczenia, datę wykonania ćwiczenia, schematy blokowe, schematy elektryczne, tabele pomiarowe, wykresy wykonane na papierze milimetrowym, wnioski wynikające z ćwiczenia, komentarze do wyników i wykresów, spis przyrządów.

5. Dokumentację (projekt) należy oddać do oceny na następnych zajęciach. W przypadku oddania dokumentacji (projektu) tydzień po ustalonym terminie, uczeń za dane ćwiczenie (projekt) może uzyskać maksymalnie 7 pkt. Za dokumentację (projekt) oddaną w późniejszym terminie uczeń otrzymuje 0 pkt. i zostaje odnotowana, jako oddana.

6. Ćwiczenia kontrolne odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej. Łącznie uczeń może otrzymać maksymalnie 60 pkt. za ćwiczenia kontrolne (sumarycznie z części teoretycznej i praktycznej).

7. Ćwiczenie kontrolne zostaje zaliczone, jeżeli uczeń uzyskał 40% punktów z części teoretycznej i 40% punktów z części praktycznej.

8. Referaty, sprawozdania z wycieczek są oceniane maksymalnie na 20 pkt. lub 10 pkt. Referaty dodatkowe nie są wliczane do bazy.

9. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach jest oceniana, jako 0 pkt. Wówczas uczeń nie ma możliwości poprawy oceny (punktów) z zajęć.

10. Po nieobecności (dotyczy również ucznia delegowanego) uczeń do tygodnia czasu ma obowiązek ustalenia z nauczycielem terminu i formy zaliczenia ćwiczenia/ćwiczenia kontrolnego oraz dokumentacji. Nie ustalenie takiego terminu skutkuje otrzymaniem 0 pkt.

11. Jeżeli uczeń zostanie odsunięty od wykonywania ćwiczenia za nieprzestrzeganie zasad BHP, regulaminu pracowni lub z innych powodów (np. nieprzygotowanie do zajęć) otrzymuje 0 pkt. bez możliwości poprawy.

12. Poprawa jest uwzględniana, jeżeli w jej wyniku uczeń uzyskał ilość punktów stanowiącą, co najmniej 40% maksymalnej ilości punktów dla danej formy aktywności.

13. Punkty uzyskane z poprawy zostają wpisane do dziennika w rubryce poprawa, a do oceny liczona jest średnia z punktów z pierwszego terminu oraz poprawy.

14. Warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnej oceny końcowo rocznej jest uzyskanie 40% punktów oraz uzyskanie oceny pozytywnej, z co najmniej 75% ćwiczeń i 75% ćwiczeń kontrolnych (ocena pozytywna to minimum 40% punktów).

15. W jednym dziale uczeń może mieć maksymalnie jedną ocena negatywna z wykonywanych ćwiczeń.

16. W zajęć, które trwają tylko jeden semestr dopuszcza się niezaliczenie części teoretycznej z jednego ćwiczenia kontrolnego.

17. Jeżeli uczeń nie spełnia warunków wymienionych w punktach 14, 15 oraz 16 otrzymuje ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego.

18. Uczeń jest zobowiązany do kontrolowania na bieżąco swoich ocen (punktów) w formie tabeli (jak poniżej).

Data

Punkty

Baza